نوازنده در کوچه ما

خدایش  خوب  می  زدند  .بگذار  از  اول  بگویم  داشتم  لوله کشی  اب  می  کردم  صدای  ضرب  و موسقی  از  داخل  کوچه شنیدم  بطرف  بیرون  دویدم   گفتم  زنهی (شما می گوید  خانم) دوربین   را بیار  .خانه امین  عروسی  بود  بچه  ها خوب  می  زدند اما  شاد  شاد  نبود   تقاضای   اهنگ  شاد    شد  خانمی  گفت  برار از  اغاسی  بزن  نگاهی  به  دوربین   من  کرد  گفت   این  دفعه  دیگر  نمی  زنم   دفعه   پیش  همین  اقا   عکس  ما  را  تو  انترنت  گذاشت  ..  گفتم  بزن  پسر  که  دلم  گرفته....  خنده  ای  کرد   گفت  از  اغاسی  می  زنم    گفتم   بزن  پسر   که  دلم  گرفته  خُدایش  خوب  می  زد 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید