شعری از عبید زاکانی 1

نرگس نمود جلوه بر اطراف جویبار                           ای تُرک نازنین من ای رشک نوبهار

از خانه دور شو که کنون خانه دوزخست               خرگاه ساز کنُ که بهشت است  مرغزار 

با  غنچه  شو مصاحب  و  با یاسمن نشین         با ارغوان طرب کُن و با لاله  می گسار 

گل  ریز  مطربان بنشان  انجمن بساز              یاتوق  خواه  شیره بنه   جرغتو  بیار

طرف کلاه کژ کن  و بند کمرببند                  پائی بکوب   و دست بزن کاسه ای بدار

تازان  به  ترکتاز فرو ریز خون می                شادان ز رو  عربده بشکن سر خمار

بر خیل دل  به  طره هندو گشا  کمین     در مُلک جان به غمزه  جادو فکن  شکار

صوفی   و کنج  مجلس  وسالوسیِ نهان       ما  و شراب  و شاهد  ورندی  آشکار

یک دم خیال روی  تو از جان  نمی  رود     اینک  منم ز روی خیال تو شرمسار

بر خستگان  جفا   و  ستم  بیش  ازین مکن       آخر نگاه کن  به  جفا های  روزگار

دامن زصحبت  من بیچاره  درمکش    دست عبید  و دامن لطف   تو زینهار

/ 0 نظر / 3 بازدید