او احساس ارامش می کند1

او احساس  ارامش می  کند ،وقتیکه خود را  در کنار  مادرش می بیند ،  نه  نه ،مادرش  مُرده  ،او  در کنار قبر  مادرش احساس ارامش می  کند .شاید تصور شود  ،کار او  یک تقلید است ،تقلید  از دیگران .اما چهره خندانش  نشان  می دهد  اینگونه  نیست .راستی  شما هم  شنیده اید ،زمانیکه استالین  احساس  دلتنگی  می  کرد  به  کنار قبر   لنین  می  رفت  و ساعتها به  تفکر می  پرداخت .شاید  او می خواست فهمد  چگونه  جهان  از  ذره بوجود امده  و مولوکول  از... یا  اینکه  او به  چیز دیگری...

/ 1 نظر / 4 بازدید