پل الزهرا چهارده معیادگاه شناگران

پل الزهرا چهارده معیادگاه شناگران

تعجب نکنید از سپید رود همین یک شاخه کوچک باقی مانده،اینجا رشت اباد است راه مواصلاتی پاشاکی و روستاهای اطراف به لولمان در زبان ارباب رعیتی و همچنان سالهای نه چندان دور است که حتما می بایست با قایق و گامی و کلک پیموده می شد اکنون... بقیه را خودتان بنویسید...!

/ 0 نظر / 42 بازدید