دختر بحال دختر بحال دختر ها با معرفتند

قلب بله در یک مجلس بودم،روز عید بود  در یک خانه نه چندان  مجلل  صاحبش مثل ما خاکی بود  و چاکر  در خانه علی ،در انجا صحبت از مهر  علی بود و صفایش  بزرگترها دعا می خوانند  و پیر زنها و پیر مردها خوش می  دادند و کودکان  در دنیای خودشان  بودند و این صدای  شاتر دوربینم بود که گوشم را نوازش می داد  رولبه حوض  بودم،یک  حوض کوچک و قدیمی و بناگاه  در چند قدمی  کاشی های قدیمی حوض  یک دختر  را دیدم دارد  که  داردبرگ گلی سبز به پسری هدیه  می دهد،چقدر  برام جالب بود  مگر  خدا هم این را نمی خواست ،عشق ادمها بهمدیگر  ، دوست داشتن همدیگر  و بعد او

و اینگونه  لحضات  رومانتیک سر گرفت ،برگ سبزی بود تحفه درویش.ببینید

/ 0 نظر / 4 بازدید