اینجا ایران است this is iran

اینجا  ایران   است      ایران   بزرگ        ایران    اریایها    با  پرچمی  سه

رنگ  .

اینجا  ایران  است   سرزمین  ارش  کمانگیر .

اینجا  ایران   است  سرزمین  اریوبرزن.

/ 0 نظر / 4 بازدید